Bugun...


AYŞE HAZAL BEYTAŞ

facebook-paylas
UYANALIM VE UYARALIM / A.Hazal Beytaş
Tarih: 03-12-2020 17:52:00 Güncelleme: 03-12-2020 17:52:00


 

Bütün dünyada giderek etkisini artıran bir salgınla karşı karşıyayız. Ülkemizde de durum giderek ağırlaşıyor. Bu konuda kamu otoritesi ki bu Cumhurbaşkanı oluyor kararlar alıyor ve bu kararları gerekli bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmaksızın hayata geçiriliyor. 

Ne yazık ki, bu kararlar hangi bilimsel temellere dayanarak alındığı konusunda toplumda giderek yaygınlaşan ve derinleşen bir güvensizliğin doğmasına neden oluyor. Vatandaşlarını ceza ile korkutan ancak üzerine düşen sosyal devlet sorumluluğunu göz ardı eden bir anlayış artık arızi olmaktan çıkıp sürekli bir hal kazanmaktadır.

Aşağıda vatandaşlara önlem olarak uygulanan ancak özgürlüklerin bilimsel dayanaktan yoksun bir şekilde kısıtlandığı, bir ölçüsüzlüğe vardığı uygulamaların ters düştüğü anayasal hükümler, ilgili kısımlarıyla yer almıştır. Alınan önlemlerin gerçekte ne kadar etkili olduğu ve halk sağlığı çerçevesinde mi, yoksa belirli çevrelerin siyasal veya ekonomik sıkıntılarının giderilmesinin gözetildiği bir çerçevede mi alındığı, giderek artan bir merak konusu oluyor. 
Bu durumda sorumluluk altında olan kamu otoritesi, halkın kendisini en çok ilgilendiren, en hayati konularda gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmuşsa, bu konunun gereğini derhal yapmalıdır.

Ülke kaynakları öncelikli olarak halkın yaşamsal ihtiyaçları doğrultusunda seferber edilmeli ve bu kertede yaşamsal bir konuda hesap vermekten muaf ne bir kuruluş ne de bir kişi olmamalıdır.

Herkesi hayatımızı tehdit eden bir salgın etkisini artırırken harcanan her kuruşun ve atılan her adımın takipçisi olmaya davet ediyorum!
En önemlisi, Anayasa’nın birçok maddesinde yer almış olan kişi hak ve özgürlüklerini zedeler hale gelmiş ve yasal bir çerçeveye oturtulmamış önlemlerin,  bir an evvel TBMM tarafından ele alınıp durumun düzeltilmesini bir vatandaş olarak talep ediyorum.


PANDEMİ SÜRECİNDE ALINAN ÖNLEMLERLE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI OLARAK ÇİĞNENMİŞ OLAN ANAYASA MADDELERİ


Madde 5–Devletin temel amaç ve görevleri..kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.
Madde 6–Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.
Madde 8–Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı (...) tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.
Madde 11–Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Madde 12–Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
 Madde 13–(Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.)Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 
Madde 14–(Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.)… Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
 Madde 15–…Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler (...)11dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz
Madde 16–Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.
Madde 17–Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.(...)
 Madde 19–Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Şekil ve şartları kanunda gösterilen:Mahkemelerce verilmiş hürriyeti kısıtlayıcı cezaların ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi; bir mahkeme kararının veya kanunda öngörülen bir yükümlülüğün gereği olarak ilgilinin yakalanması veya tutuklanması
Madde 20–Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 
(Madde 22–(Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.)Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastı
Madde 23–Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve…
Madde 26–Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi 
9olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. 
Madde 27 –Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 
Madde 34–(Değişik: 3/10/2001-4709/13 md.)Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 
Madde 36–Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. 
Madde 38–Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz. 
Madde 40–Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 3/10/2001-4709/16 md.) Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır. Kişinin, Resmî görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğradığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. 
Madde 42–Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve dü
Madde 48–Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. 
Madde 49–Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.(Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam…
Madde 54–Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.Grev hakkı ve lokavt iyiniyet kurallarına aykırı tarz
Madde 56–Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler… 
Madde 59–Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını …
Madde 61–…Yaşlılar, Devletçe korunur, Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Madde 67–Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.Bu yazı 1823 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI